Algemene voorwaarden

 1. Boekingen en algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: Ellen Devos – Bodypaint by Ellen (hierna GH te noemen), partij 2: Opdrachtgever of huurder en partij 3: Artiest zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail, SMS, Facebookbericht of WhatsApp bericht op de bevestiging van zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

 1. Offertes en opties

2.1 Een offerte is volledig vrijblijvend. Slechts bij letterlijke bevestiging (zie 1.) kan de artiest de datum voor u reserveren en de opdracht vastleggen.

2.2 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een optie te plaatsen voor een optreden van GH of artiest op een bepaalde datum. Deze optie betekent dat de opdrachtgever, zonder enige nadere verplichting, gedurende zeven (7) dagen een eerste recht heeft om de artiest te boeken op de optiedatum. Indien een derde een boeking wil plaatsen op de optiedatum van de opdrachtgever, dan krijgt de opdrachtgever 24 uren de tijd om zijn eerste recht tot boeken uit te oefenen. De opdrachtgever zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uren gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen vervolgens alle rechten hiertoe.

2.3 Indien nodig kunnen er meerdere artiesten komen voor de opdracht, dit dient op voorhand afgesproken te worden.

 1. Opdrachten

3.1 Opdrachten op elektronische wijze tot stand gekomen zijn eerst geldend vanaf het moment dat GH akkoord geeft aan de opdrachtgever. Het akkoord kan GH schriftelijk te kennen geven per mail, Facebookchat, WhatsApp bericht of sms.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan GH ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door GH zijn bevestigd.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 1. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de gage van de op elektronische wijze tot stand gekomen opdrachten vindt rechtstreeks plaats tussen GH en opdrachtgever, binnen de 31 dagen na elektronische ontvangst van de factuur. Cash betaling op de dag zelf is ook mogelijk.

4.2 Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van GH.

4.3 Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan GH is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.

4.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan GH komen alle daardoor aan GH veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan GH zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van GH worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

 1. Annuleringsrecht opdrachten.

5.1 Annuleringen van opdrachten dienen te worden gedaan per e-mail, telefonische of per aangetekend schrijven. Bij annulering door opdrachtgever of cursist zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform de volgende staffel: Tijd tot het moment van opdracht % verschuldigd van totaalbedrag Langer dan 1 jaar 10 %. Tussen 6 maanden en 1 jaar 25 %. Tussen 1 maand en 3 maanden 50 %. Korter dan 1 maand 100%. Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de annulerende partij.

5.2 Annulatie van inschrijving van workshops. Bij annulatie tot 30 dagen voor boekingsdatum kunt u kostenloos annuleren. Bij annulatie binnen de 30 dagen voor de start van de cursus kan u niet meer annuleren. Eens uw inschrijvingsgeld is betaald is uw inschrijving definitief.

5.3 In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de lesgeefster of 1e en 2e graads familielid heeft de artiest het recht om de les kosteloos te annuleren. Zij zullen u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Zij zullen in dat geval een andere datum zoeken die voor alle deelnemers past of het inschrijvingsgeld terugstorten.

5.4 De cursus zal slechts doorgaan indien er minstens 3 deelnemers zijn. Bij minder dan 3 deelnemers heeft de artiest het recht om de les kosteloos te annuleren. De artiest zal u hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen, minstens 1 week op voorhand. De artiest zal in dat geval een andere datum zoeken die voor alle deelnemers past of het inschrijvingsgeld terugstorten.

 1. Prestaties GH.

6.1 De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de geboekte artiest.
6.2 Het is mogelijk om op de dag van de prestatie de opdracht te verlengen, mits dit mogelijk is voor de artiest. In dit geval loopt de uurprijs door.

6.3 De uren en uurprijs beginnen te lopen vanaf het afgesproken startuur, tenzij op het event zelf wordt afgesproken om vroeger te starten. Als de artiest omwille van vertraging van de klant of ontbreken van het gevraagde materiaal dat te voorzien is door de klant, niet op het afgesproken startuur kan beginnnen, zal de uurprijs toch beginnen lopen vanaf het vooraf afgesproken startuur.

Garanties en verplichtingen.

7.1 GH verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Indien GH een gebrek aan het gepresteerde aangetoond acht, zal hij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

7.4 GH aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.5 Indien GH op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. GH zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

7.6 Mocht door overmacht een artiest van GH niet kunnen optreden, dan zal GH u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. GH zal, indien artiest door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. GH zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau te laten plaatsvinden.

7.7 Indien GH krachtens voorgaande artikel-leden aansprakelijk is jegens opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat GH aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan.

7.8 Voor openlucht optredens en ook in zalen is het niet mogelijk om op te treden als de temperatuur onder de 15 graden is en voor een bodypaint 21 graden. Tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is besproken en goedgekeurd.

7.9 De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele GH team binnen een straal van 100 mtr. van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan GH vergoeden, ook als dit niet vooraf in de offerte stond. De laad/losplaats voor GH zal maximaal 20 meter van de toegewezen werkplek zijn verwijderd. Tenzij dit op voorhand is meegedeeld en een andere oplossing is gezocht.

7.10 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen zeven dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. GH is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van GH als bindend.

7.11 Opdrachtgever voorziet per artiest een ruime tafel en bij airbrush tattoos elektriciteit. Er dient altijd beschutting te zijn tegen natuurverschijnselen zoals zon en neerslag. De opdrachtgever zorg er ook voor dat de ruimte waarin de artiest moet werken warm genoeg is.

7.12 Er dient altijd gratis drinkbaar water voorzien te worden voor GH. Bij opdrachten van 5 uur of langer dient een snack of maaltijd te worden voorzien. Indien dit niet het geval is zal GH eten en drinken aankopen en dit doorrekenen op de factuur.

7.13 Indien aan één van de voorwaarden van artikel 7. niet voldaan wordt heeft de artiest het recht om de opdracht niet aan te vangen of te pauzeren tot aan deze voorwaarde voldaan is. De looptijd voor de betaling blijft echter lopen en GH heeft het recht om het volledige bedrag van de verloning in rekening te brengen.

 1. Beeldmateriaal

8.1 Tijdens de schminkopdrachten kan de artiest toestemming vragen aan de klanten of desbetreffende ouder om een foto te mogen maken van de klant. Deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor de website van de artiest en sociale media (Facebook en Instagram).

8.2 Het is niet toegestaan beeldmateriaal van de artiest te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. 

8.3 Het is verboden om cursusmateriaal en lesgeefmateriaal van GH op gelijk welke wijze te kopiëren of verspreiden.

 1. Overmacht

9.1 Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan GH uitbetalen.

9.2 Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectivelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan GH van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

 1. Schadevergoeding.

Iedere schade aangebracht aan materiaal, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van GH zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. GH is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien GH geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

 1. Recht van reclame

Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na afloop van het optreden per aangetekende brief én via mail en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.

 1. Overnachting

Indien sprake is van een reisafstand van tenminste 250 kilometer voor de artiest (enkele reis), zal opdrachtgever voor de artiest een hotelovernachting inclusief ontbijt ter beschikking stellen voor de nacht volgend op het optreden door GH. De hotelfaciliteit is van een redelijke kwaliteit (tenminste vier sterren conform het nieuwe hotelclassificatie systeem van Horeca Vlaanderen).

 1. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van GH.

 1. Reiskosten

14.1 De reiskosten worden berekend vanaf de vestigingslocatie van de artiest (niet van het vestigingsadres van de onderneming) tot aan de opgegeven locatie en terug.

14.2 De artiest berekent de reiskosten aan de hand van routeplanner op Google Maps.

 1. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst

GH en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 1. Verantwoordelijkheid

16.1 De artiest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wachtende klanten. De artiesten werken zo snel als ze kunnen en hebben nu eenmaal een maximaal aantal klanten die ze kunnen bedienen per uur.

16.2 De artiest kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor allergische reacties. Al de producten waar de artiest mee werkt zijn conform de Europese Regelgeving en zijn getest en goed gekeurd.
De gebruikte grime- en bodypaintschmink is op waterbasis en is zodoende gemakkelijk met water en zeep te verwijderen. Sommige kleuren kunnen na het wassen een kleurzweem achter laten op de huid. Deze gaan er vanzelf of met olie af. De gebruikte inkt voor tijdelijke airbrush tattoos, verf voor SFX en lijmen wassen af met pure alcohol. Henna tattoos wassen niet af van de huid aangezien het pigment zich aan de cellen in de huid heeft gebonden. De henna stain zal er pas af gaan samen met het natuurlijke vernieuwingsproces van de huid die een cyclus heeft van ca. 2 tot 4 weken.

16.3 De artiest geeft geen toestemming aan derde om met onze materialen te werken, met uitzondering van de deelnemers zijn van een workshop. Wanneer derden iets van materiaal kapot maken, heeft de artiest het recht om deze materialen aan nieuwprijs aan te rekenen aan deze derde.

16.4 De artiest behoudt zich het recht om bij huidproblemen (bv. open wonden, besmettelijke ziekten, windpokken, e.d. ) personen te weigeren voor schminkactiviteiten.

16.5 Henna kleurt donkerder of minder donker bij verschillende personen, afhankelijk van het type huid van de persoon en de plaats op het lichaam waar de tattoo wordt gezet. De klant kan geen geld terug vragen bij onvoldoende kleuren of zichtbaar zijn van de henna.

 

 

 

Bodypaintbyellen.be – Ellen Devos – Oostmeersdreef 20, 9800 Deinze – BTW: BE 0636.887.350